عضو تحريريه

ميثم خليل زاده

البرز، كرج
درباره من:
دبير بخش موبايل اخبار تخصصيجي