عضو تحريريه

مريم صفدري

،
درباره من:
علم سرمايه‌ي هستي است، نه گنج زر و مال، روح بايد كه از اين راه توانگر گردد