ديپ فيك چه مزيت‌هايي دارد؟

ديپ فيك چيست؛ وقتي مرزي بين حقيقت و دروغ باقي نمي‌ماند

هوش هيجاني خود را با سه سؤال بهبود دهيد

هوش مصنوعي

هوش مصنوعي به سيستم‌هايي گفته مي‌شود كه مي‌توانند واكنش‌هايي مشابه رفتارهاي هوشمند انساني از جمله درك شرايط پيچيده، شبيه‌سازي فرايندهاي تفكري و شيوه‌هاي استدلالي انساني و پاسخ موفق به آنها، يادگيري و توانايي كسب دانش و استدلال براي حل مسايل را داشته باشند.

بيشتر بخوانيد